Brandschutzkanal I 30/I 60/I 90/I 120

System E3

I-Kanal zur Kapselung von Brandlasten.